ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

supachai2
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท M.S. (Industrial Engineering) Iowa State University, U.S.A
ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial Engineering)  Iowa State University, U.S.A
ความเชี่ยวชาญ : Supply Chain and Logistics Management
งานวิจัยที่สนใจ : Supply Chain and Logistics Management
                                    on Agricutural Product and Food

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 • Feed Formulation under Raw Material and Production Costs Consideration
 • The Applications of Operations Research in Harvest Planning- A Case Study of the Sugarcane Industry in Thailand
 • System dynamics modelling of an integrated pig production supply chain
 • An interactive approach to optimize production-distribution planning for an integrated feed swine company
 • Locating Sugar Cane Loading Stations Under Variations in Cane Supply

ผลงานวิจัย
 • โครงการการปรับปรุงโปรแกรมการประเมินอัตราการผลิตโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  The improvement of Artificial Neural Network model in estimating pelleting rate and the application to the productivity improvement process
 • การตรวจจับสุกรและการจำแนกขนาดและน้ำหนักสุกรจากภาพถ่าย
  Image analysis for pig detection and recognition based on size and weight
 • การตัดสินใจอย่างบูรณาการในการจัดการโซ่อุปทานสุกรระหว่างฟาร์มและโรงชำแหละ
  Integrated Decision of Farms and Slughter House in a Swine Supply Chain Management
 • การวางแผนการผลิตอย่างบูรณาการระหว่างฟาร์มสุกรขุนและโรงชำแหละสุกร
  The integrated production planning between swine fattening farms and slaughtering house
 • การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยด้วยโครงข่ายประสาทเทียม และระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการวางแผนเก็บเกี่ยวผลผลิต
  An artificial neural network model to predict cane yield and the decision support system to manage the harvesting plan
 • การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจและความพึงพอใจของเกษตรกรในการปลูกอ้อยและพืชแข่งขัน
  The study of decision-making and satisfaction of growing sugar cane and alternative crops
 • การคำนวณระดับสินค้าคงคลังของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ลพบุรีและพระประแดง
  Inventory policy estimation in animal feed plants: Lopburi and Prapa-daeng Plants
 • การพยากรณ์พื้นที่ปลูกอ้อยและพืชแข่งขัน
  An estimation of areas growing cane and other alternative crops