อ.ศิรวดี อรัญนารถ

sirawadee
อ.ศิรวดี อรัญนารถ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ