อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร

theerapong1
อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : Metal Technology
งานวิจัยที่สนใจ : Hardening Process