อ.ทวี นาครัชตะอมร

thawee1
อ.ทวี นาครัชตะอมร
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี    B.S. (Industrial Engineering) Lehigh University
ปริญญาโท   M.S.(Industrial Engineering)  Lehigh University
ความเชี่ยวชาญ : Optimization Problems for Logistics, Supply Chain Inventory Systems,
                                 Transportation Management  Production Planning and Product Distribution
                                 และ Combinatorial Optimization
งานวิจัยที่สนใจ : Graphs and Network Flows Theory และ Stochastic   Programming