อ.ดร.สมศักดิ์ หอมดี

somsak1
อ.ดร.สมศักดิ์ หอมดี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท M. Eng.(Industrial Engineering) University of Manitoba, Canada
ปริญญาเอก Ph. D.(Metallurgical Engineering) University of Utah, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ : Failure Analysis of Materials
งานวิจัยที่สนใจ : Failure Analysis of Materials, Heat Treatment และ Metal Casting