อ.ดร.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส

panitus1
อ.ดร.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ph.D (Decision Sciences) The University of Manchester
ความเชี่ยวชาญ : Multiple Criteria Decision Analysis, Operations Management,
                                     Quality Control, Quality Improvement
งานวิจัยที่สนใจ : Multiple Criteria Decision Analysis, Operations Management,
                                     Sustainable Development, Green Manufacturing, Green Logistics

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
  • Sureeyatanapas, P., Yang, J. B., and Bamford, D. (2016) ‘Analysis of criteria weights for the assessment of corporate sustainability: a case study in sugar manufacturing’, KKU Engineering Journal, Vol. 43, Issue 3 (article in press).
  • Khamplod, T., Loykulnant, S., Kongkaew, C., Sureeyatanapas, P., and Prapainainar, P. (2015) ‘Electron beam radiation grafting of styrene on natural rubber using Taguchi’s design’, Polymer, Vol. 79, pp. 135-145.
  • สุขอังคณา แถลงกัณฑ์, ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส, และ อภิชาติ บุญมา. (2558) ‘การวิเคราะห์ความต้องการด้านทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิศวกรรมของสถานประกอบการในประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’, Proceedings of the Industrial Engineering Network Conference 2015 (IENET2015), Bangkok, Thailand, 6-7 August 2015, pp. 1125-1132.
  • Sureeyatanapas, P., Yang, J. B., and Bamford, D. (2015) ‘The sweet spot in sustainability: a framework for corporate assessment in sugar manufacturing’, Production Planning and Control, Vol. 26, Issue 13, pp. 1128–1144.
  • Sureeyatanapas, P., Yang, J. B., and Bamford, D. (2014) ‘Evaluation of Corporate Sustainability’, Frontiers of Engineering Management, Vol. 1, Issue 2, pp. 176-194.
  • Chutima, P. and Sureeyatanapas, P. (2006) ‘Interaction analysis of dispatching rules and due date assignment rules on assembly line performances’, Proceedings of the 36th CIE Conference on Computers & Industrial Engineering. Taipei, Taiwan. 20-23 June 2006.
  • ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส, สราวุธ เจริญพะกุไพศาล, รัชนีกร ชิณโน, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ (2003), การประยุกต์ใช้แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรี, Proceedings of the 3rd Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management. Bangkok, Thailand. 26-27 August 2003.