อ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล

theerawat1
อ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท M.S. (Agricultural System and Engineering) AIT
ปริญญาเอก Ph.D. ( Materials Science) Nagaoka University of Technology,Japan
ความเชี่ยวชาญ : Materials Science and Engineering, Fatigue and Fracture of Engineering Materials
                                     และ Failure Analysis of Engineering Materials
งานวิจัยที่สนใจ : Biomaterials และ Calcium Phosphate Bio-ceramics

ผลงานวิจัย
  • สังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยเชอรี่และเปลือกหอยแครง
    Synthesis of Calcium Carbonate and Calcium Oxide from Golden Apple Snail and Blood Cockle Shells