รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต

sikarin1
รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี   วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท  วศ.ม  (วิศวกรรมอุตสาหการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : Lean Production, Optimization (Linear Programming Relaxation)
งานวิจัยที่สนใจ : Optimization in Lean Production and Supply Chai
ทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

  • Lean Assessment for Manufacturing of Small and Medium Enterprises: A Case Study of 2 Industrial Groups in Northeast of Thailand

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

  • Lean assessment for manufacturing of small and medium enterprises (SMEs): A case study of electronics industry in the Northeast of Thailand