รศ.ดร.พรเทพ ขอขจายเกียรติ

porntep1
รศ.ดร.พรเทพ ขอขจายเกียรติ
 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก D.Eng.(Industrial Engineering) Asian Institute of Technology (AIT)
ความเชี่ยวชาญ : Statistical Process Control และ Inventory Management
งานวิจัยที่สนใจ : Statistical Process Control

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
 •  การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สำหรับพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้สารให้ความหนืดในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มผง : กรณีศึกษา
 • การบริหารจัดการวัสดุคงคลังของสารให้ความหวาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มผง
 • การลดปริมาณถุงซีลไม่สนิทในขั้นตอนการบรรจุข้าวสารขนาด 1 กิโลกรัม ด้วยเครื่องบรรจุข้าวสารอัตโนมัติ:
 • การศึกษาเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง
 • การกำหนดรูปแบบพัสดุคงคลังสำหรับธุรกิจสปา: กรณีศึกษาบริษัทภัทรวดีซินิตี้บิวตี้แอนด์สปา
 • การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการเชื่อมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีฮิวริสติก : กรณีศึกษาการตัดเหล็กแบนรีดสำหรับประกอบเป็นเหล็กดัดหน้าต่างหลายรูปแบบ
 • การประมาณปริมาณไหมสั่งย้อมที่เหมาะสมในการทอพรมแบบขนห่วง:กรณีศึกษา
 • คุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ : กรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น
 • The Dyed-Yern Quantity Estimation for a Cut Pile Carpet:A Case Study
 • การกำหนดพัสดุคงคลังสไลด์เวอร์ในการผลิตสำลีก้าน:โรงงานกรณีศึกษา
 • การเพิ่มผลิตภาพโดยใช้หลักการการออกแบบการทดลอง: กรณีศึกษาโรงงานผลิตสำลีก้านในจังหวัดขอนแก่น
 • การจัดการพัสดุคงคลังของผ้ากอซ : กรณีศึกษา
 • การลดการผลิตน้ำประปาในช่วงเวลาที่มีค่าไฟฟ้าสูงสุด : กรณีศึกษา