รศ.ดร.ดนัยพงศ์ เชษฐ์โชติศักดิ์

danaipong1
รศ.ดร.ดนัยพงศ์ เชษฐ์โชติศักดิ์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท MS. (Industrial Engineering) Wichita State University, U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial Engineering) Wichita State University, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ : Decision Making และ Data Mining
งานวิจัยที่สนใจ : Logistics
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

 • Integrating new data balancing technique with committee networks for imbalanced data: GRSOM approach
 • Object’s Centroid Correlation Using MATLAB’s Neural Network Toolbox for Visually-Guided Object Manipulation
 • Improve discrimination power of serum markers for diagnosis of cholangiocarcinoma using data mining-based approach
 • Efficiency Factors for Reinforced Concrete Deep Beams: Part 1– Improved models
 • Efficiency Factors for Reinforced Concrete Deep Beams: Part 2– Code Calibration
 • Object’s Centroid Localization Using Hu-Flusser’s Moments Invariant
 • Combining neural networks for function approximation under conditions of sparse data: the biased regression approach


ผลงานวิจัย

 • การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
  Supply Chain Redesign for sugarcane industries in preparation for the AEC Framework
 • การพยากรณ์ภาระเครื่องปรับอากาศรายชั่วโมงโดยใช้โครงข่ายคอมมิตตี
  Cooling Load Prediction Using Committee Machine