รศ.ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว

channarong1
รศ.ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท M.S. (Management of Technology) Vanderbilt University, U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial Engineering) University of Oklahoma, U.S.A.

 ความเชี่ยวชาญ : Product and Process Improvement, Quality Engineering
                                     และ Design of Experiments
งานวิจัยที่สนใจ : Quality Development and Improvement in Materials
                                     Processing and Manufacturing Technology

บทความที่ได้รับการตีพพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Optimization of metronidazole sustained-release films using D-optimal design
 • Surface finish improvement in ball nose end milling by optimizing operating conditions for different cutting times
 • Influence of Spindle Speed on Exit Burr Height in Drilling Forging Brass
 • Application of Shainin Design of Experiment Method on Metal Turning Operation
 • Effects of Number of Inserts and Insert Materials on Surface Roughness of Cast-Iron Work Produced by Face Milling
 • Improving the Mechanical Properties of a Machine Component of A Fishing-net Weaving Machine by Duplex Coating
 • A Comparative Study on the Hardness of CrN, CrC and CrCN Coatings
 • Influence of MoN Sputtering Coating on Wear Resistance of a Fishing Net-Weaving Machine Component
 • Design and fabrication of wear Testing Machine for a Fishing Net-Weaving Machine Component
 • Effects of Sputtering Coating Factors on Elastic Modulus of MoN Coatings
 • Optimization of Molding Sand Composition for Quality Improvement of Iron Castings
 • Optimization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Thin Film Coating Process Using Designed Experiments

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเรียบผิวในกระบวนการกลึง เหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L โดยการออกแบบการทดลองด้วยวิธีไชนิน
 • ปจจัยและสภาวะที่เหมาะสมของปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของขวด โพลเอทิลินเทเรฟทาเลต
 • การลดของเสียในการผลิตขวดพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม
 • การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการกัดขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยการออกแบบการทดลอง
 • การปรับปรุงสมบัติแบบหล่อทรายในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อ โดยใช้การทดลองแบบส่วนผสม
 • การปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนพลาสติกในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • การปรับปรุงคุณภาพการเคลือบฟิล์มบางโดยการประยุกต์การออกแบบการทดลอง
 • การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล
 • การออกแบบการทดลองสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต : การประยุกต์ในเครื่องย่อยขวดแก้ว
 • โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม  Industrial seed Incubation
 • โครงการสร้างค่านิยมในการทำงานที่ดี และเตรียมตัวให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต
  การพัฒนาผลิจภัณฑ์และกระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์ก๊าซเซนร์โดยใช้การออกแบบการทดลองทางสถิติ
  Product and Process Development in Gas Sensor Fabrication Using Statistically Designed Experiments