รศ.ดร.กาญจณา เศรษฐ์นันท์

kanjana1
รศ.ดร.กาญจณา เศรษฐ์นันท์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท M.S. (Industrial Engineering) Oklahoma State University, USA
ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial Engineering) West Virginia University, U.S.A.
วามเชี่ยวชาญ : Agricultural Management, Energy Management, Optimization Problem,
                                     Scheduling, Simulation Model, Supply chain and Logistics, Resource
                                     Allocation และ Transportation Problem
งานวิจัยที่สนใจ : Optimization Problem, Scheduling, Simulation Model, Supply chain
                                      and Logistics, Resource Allocation และ Transportation Proble

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 •  Modified differential evolution algorithm for simple assembly line balancing with a limit on the number of machine types
 • A differential evolution algorithm for the capacitated VRP with flexibility of mixing pickup and delivery services and the maximum duration of a route in poultry industrial
 • Journal of Intelligent Manufacturing
 • Minimizing the total cost of hen allocation to poultry farms using hybrid Growing Neural Gas approach
 • Metaheuristics optimization approaches for two-stage reentrant flexible flow shop with blocking constraint
 • Improving energy efficiency by classroom scheduling: A case study in a Thai university
 • Re-entrant flow shop scheduling problem with time windows using hybrid genetic algorithm based on auto-tuning strategy

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
 • การพัฒนาระบบการคัดเลือกแปลงเพาะปลูกอ้อยสำหรับการเก็บเกี่ยวโดยพิจารณาการเข้าถึงได้ของพื้นที่แปลงเพาะปลูกอ้อย
 • การจัดสรรแรงงานเก็บเกี่ยวอ้อยให้สอดคล้องกับตารางการเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อให้ได้ค่าความหวานมากที่สุด

ผลงานวิจัย
 • โครงการ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งสำหรับเกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
  The Development of Sugarcane Harvest and Transportation System for small sized growers in sugarcane supply chain system
 • โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ (โครงการต่อเนื่อง)
  Food Cold Chain and Proper Packaging
 • การพัฒนากลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  Supply Chain Strategies for Enhancing Competitiveness for Sugarcane Industry in Preparation fot the AEC Framework
 • โครงการระบบการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมพร้อมการรองรับ GAP และ RSPO
 • โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์
  Food Cold Chain and Proper Packaging
 • การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
  Supply Chain Redesign for sugarcane industries in preparation for the AEC Framework
 • แผนงานวิจัย “การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมการเกษตร”
  Supply Chain Redesign for Agro Industries in preparation for the AEC Framework
 •  การจำลองสถานการณ์การผลิตเครื่อง Automation Magnetic Tester ในสายผลิต HGA
  HGA Magnetic Tester Automation Simulation Project
 • โครงการการจัดการระบบโลจิสติกส์ของรถรับส่งพนักงานเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตขนาดใหญ่
  Logistics Management System to Reduce Fuel Costs in Passenger Transportation of a Large-scale Industry
 • การออกแบบรูปแบบการจัดตารางการผลิตของเครื่อง Oven ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักรสูงสุด และมีต้นทุนการผลิตต่ำ
  Design Principles for Shop Floor Scheduling of Oven Machine with Maximize Machine Utilization and Minimize Production Cost
 • การพัฒนาการจัดตารางการผลิตหลักเพื่อให้มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
  Development of Master Production Scheduling with Minimizing Total Costs : A Case Study of a Hard Disk Drive Industry
 • การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตต่อเนื่องแบบผสมที่มีการไหลย้อนกลับของงานโดยมีการควบคุมเวลาการผลิตในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
  Solving the Re-Entrant Hybrid Flow Shop Scheduling Problem with Time Windows in Hard Disk Drive Industry
 • ระบบการตัดสินใจและการปรับปรุงสมรรถนะการผลิตของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
  Decision Support System and Continual Improvement for HDD Manufacturing System
 • โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
 • การศึกษาการจัดการผลผลิตผลทางการเกษตรเชิงระบบวิศวกรรม
  Study on Management of Agricultural Products by Engineering System Approach