ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์

veerapat1
ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี   วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท  M.Eng. (Advanced Manufacturing Technologies) University of  South Australia, Australia
ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial and Management System Engineering)  Waseda University,Japan
ความเชี่ยวชาญ : Logistics and Supply Chain Management และ Industrial Works
                                      and Productivity Improvement
งานวิจัยที่สนใจ : Logistics and Supply Chain Management และ Industrial Works

                                     and Productivity Improvement

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 • An Analysis of Ethanol Supply Chain in Thailand
 • Potentials and Suggestions for the Development of High-Quality Beef Industry in Thailand

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

 • การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งคลังกลางสำหรับโซ่อุปทาน เอทานอลของไทย
 • การศึกษาต้นทุนการขนส่งและกระจายเอทานอลของผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม

ผลงานวิจัย

 •  การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูลังกา
  A feasibility study and design of Phulanka natural study trails
 • การศึกษาการปนเปื้อนและวางเครือข่ายเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่อำเภอทับคล้อ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอำเภอวังโป่่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  A study of contamination and configuration of monitoring network of contaminated possion in underground water in the districts of Tubklo and Wangsaaipoon, Phijit province, and the district of Wangpoon
 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดยโสธร
 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดมุกดาหาร
 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดหนองคาย
 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดมหาสารคาม
 • โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product จังหวัดอุบลราชธานี
 • โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
 • โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
 • วิจัยคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
 • การศึกษาเพื่อสร้างฐานข้อมูลการตลาดผัก จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1
 • โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา