ผศ.ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล

ruknoi1
ผศ.ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Ph.D. (Industrial Engineering) University of South Australia, Australia
ความเชี่ยวชาญ : Supply Chain, Logistics และ Industrial Management Productivity
งานวิจัยที่สนใจ : Logistics, Supply Chain และ Productivity in Manufacturing