ผศ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล

papoj1
ผศ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี B.S. (Materials Science and Engineering) Columbia University
ปริญญาโท M.S. (Materials Science and Engineering) University of Pennsylvania

ปริญญาเอก Ph.D. (Materials Science and Engineering) University of Pennsylvania
ความเชี่ยวชาญ : Materials Science and Engineering, Manufacturing Process,
                                    Electron Microscopy
งานวิจัยที่สนใจ : Nanomaterials, Nanofibers, Diamond-Like Carbon Films,
                                   Tribology and Coating Technologies


บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
  •  Tuning optical properties of electrospun titanium dioxide nanofibers by controlling particle sizes
  • Effects of precursor concentration on crystalline morphologies and particle sizes of electrospun WO3 nanofibers
  • Gas-assisted focused ion beam fabrication of gold nanoelectrode arrays in electron-beam evaporated alumina films for microfluidic electrochemical sensors
  • Particle Size-Dependent Electrical Resistances of WO3 Nanofibers
  • Nanocrystalline diamond AFM tips for chemical force spectroscopy: Fabrication and photochemical functionalization
  • Investigation of Trapped Charges-Induced Stain Formation on RF-PECVD Diamond-Like Carbon Films
  • Microfluidic Chip-Based Nanoelectrode Array as Miniaturized Biochemical Sensing Platform for Prostate-Specific Antigen Detection
  • Ultralow nanoscale wear through atom-by-atom attrition in silicon-containing diamond-like carbon

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

  •  In situ transmission electron microscopy studies of nanomaterials structure-property relationships (review article)