ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา

panitan1
ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี   วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท  M.E. (Industrial Engineering) Osaka University
ปริญญาเอก D.Eng (Industrial Engineering) Osaka Prefecture University

ความเชี่ยวชาญ : Plant Layout
งานวิจัยที่สนใจ : Lean Manufacturing, Green Productivity, Work Study
                                    และ Lean for Supply Chain
ผลงานวิจัย

  • โครงการเพาะต้นกล้าอุตสาหกรรม Industrial seed Incubation
  • โครงการสร้างค่านิยมในการทำงานที่ดี และเตรียมตัวให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต